تاثير اعتقاد به عدل الهي در سبك زندگي اسلامي با تاكيد بر ديدگاه شهيد مطهري

شناسه محتوا : 24209

1396/03/10

تعداد بازدید : 426

بحث ازتاثيراعتقاد به عدل الهي در سبك زندگي اسلامي باتاكيد بر ديدگاه شهيد مطهري ،نظر به اين دارد كه موجب آشنايي هرچه بيشتر فرد مسلمان از تاثير اعتقادات در سبك زندگي خودشود، اين پايان نامه بنا دارد ديدگاه شهيد مطهري درمورد اعتقاد به عدل الهي در تكوين وتشريع وتاثيرآن در سبك زندگي مسلمان را بيان كندو به عدل الهي و بشري و عدالت از نظر حكما و در تكوين وتشريع پرداخته مي شود، عدل الهي يعني اعتقاد به اينكه خداوند خداوند در نظام تكوين وتشريع به حق و عدل عمل مي كندو همچنين حكماي الهي منكر حسن وقبح عقلي نيستند براي اثبات عدل خداوندبه دليل عقلي و نقلي استناد مي شود چنانچه از مهمترين نتايج عدل در حوزه فردي ، ترك ظلم است واز پيامدهاي عدالت فردي نهادينه شدن عدالت اجتماعي است كه بستر را براي رشد جامعه فراهم مي سازد و عدل تكويني اين است كه خداوند هر موجودي را باتوجه به استعداد ذاتي او ايجاد نموده ومتناسب با غايت مطلوب آن، شرايط لازم حيات را براي او فراهم مي سازد و خداوند موجوداتي را كه شايستگي دريافت كمالات هستند از هدايت تشريعي بهره مند ساخته، بنابراين ارسال رسولان ، تشريع شرايع آسماني از مظاهر عدل تشريعي است.وخداوند بنا به عدالت خود قوه تعقل را براي هدايت انسان قرار دادوبايد آيات قرآن وسيره معصومين وروايات رسيده الگوي رفتاري در تمام جوانب زندگي بصورت متقن به مسلمان ارائه شده است.با عمل به اعتقادات، فطرت خدا خواهي كه هويت واقعي مسلمان مي باشد فعال شده وهمه امورات او از جمله سلايق اورا تحت الشعاع قرار مي دهد زندگي تشريعي مسلمان زير بناي زندگي مسلمان مي باشد و علاوه برسلايق او برمسائل واقعي زندگي او هم تاثير مي گذاردواقعيات مسائل ديني اوست كه زير بناي سلائق اوست، پس انسان بواسطه قوه تعقل كه به عدالت در او نهاده شده است كمك حجج ظاهري مسير وسبك زندگي خود را پيدا كرده وبا همراهي هويت واقعي طي طريق مي نمايد تا به مقصد مقصود برسد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : معصوميه