حديث رفع از ديدگاه مذاهب خمسه

شناسه محتوا : 23999

1395/10/23

تعداد بازدید : 47

در اين تحقيق به بررسي حديث رفع از ديدگاه مذاهب خمسه پرداخته ميشود و با توجه به اين مطلب كه هر حديث از دو بخش مهم سند و محتوا تشكيل شده است به همين منظور موقع بررسي حديث بايد آن دو بخش را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم و با توجه به اينكه فقه مستنبط از روايات است و احكام و قوانين فقهي از روايات استخراج مي شود احاديث از جايگاه مهمي برخوردار هستند به همين خاطر پژوهش حاضر به بررسي حديث رفع پرداخته است و به دليل تطبيقي بودن تحقيق حاضر در كتب مرجع حديثي و اصولي مذاهب خمسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. علما اماميه به طور مفصل و ومبسوط و در مقابل عامه به طور مجمل به آن پرداخته اند. و اين تحقيق به طور تطبيقي انجام شده است كه باعث گرديده فرق هاي اسلامي با نظرات يكديگر آشنا شوند و بتوانند به طور مستدل و علمي از نظرات يكديگر دفاع كنند و به نقد و بررسي آن بپردازند و اين تحقيق كه به طور تطبيقي انجام شده است باعث مي شود كه چهره اسلام به خوبي در جهان مشخص شود و به تحقق حكومت جهاني كمك خواهد كرد و باعث مي شود كه نظرات علماء عامه مستدل و منطقي پذيرفته شود و در واقع صحه اي بر روي نظرات آنان خواهد بود واين پژوهش به پيشبرد اهداف بين فريقين نيز كمك خواهد كرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : تهران
  • : تهران
  • : الغدير