عوامل موثر بر روابط ناسالم جنسي جوانان در قرآن

شناسه محتوا : 23998

1395/10/23

تعداد بازدید : 66

قرآن، در بُعد فردي، اصلي ترين عامل بي بند وباري و ريشهي تمام گناهان و شهوتراني را، «جهل اعتقادي و سستي ايمان» مي داند، و پيروي از هواي نفس، دنيا و شيطان، به عنوان سه عامل سقوط اخلاقي زنان و مردان (مجرّد و متأهل) معرّفي شده است، در بُعد عاطفي نيز، مي توان گفت: كمبود محبّت يا زياده روي در آن، به عنوان عاملي بر ايجاد روابط ناسالم، از سوي والدين جوان، و يا از سوي همسران نسبت به همديگر، مورد نكوهش قرار گرفته است. در بُعد جسمي، حرام خواري (چه از لحاظ ساختار و چه از از لحاظ راه كسب) و اعتياد به هر چيزي كه بر جسم، ضرر مي رساند، به عنوان عامل پستي روح، محسوب مي گردد. امّا در بُعد اجتماعي، عمده ترين عامل انحراف جوان، خانواده است، اگر والدين، در تربيت جنسي جوان و حتّي در روابط جنسيِ خود و همسران، نسبت به وظايف متقابل ِهمديگر سهل انگار باشند و حدود روابط با نا محرم را، در منزل و بيرون از محيط خانه رعايت نكنند، زمينه اي براي انحراف جنسي، ايجاد كرده اند. قرآن، هم فقر و هم ثروت زياد را، عامل انحراف دانسته، چرا كه فقر، عامل بسياري از جرم ها، روسپيگري ها و گناهان ديگر است و ثروت زياد، عامل طغيانگري و شهوت پرستي است. از طرفياستعمارگران، چون در هيچ زمينه اي نتوانستند بر مسلمانان غلبه كنند، طي برنامه ريزي بلند مدّت در صدد، تغيير اعتقاد و فرهنگ جوانان، به وسيلهي سرگرم ساختن در عيش و نوش و شهوت راني هستند، آنها با ترويج سياست تجرّد گرايي، ويراني كانون خانواده، آزادي جنسي بي قيدوشرط و هزاران شيوه ديگر، جوانان را از سياست غافل كرده و بالأخره راه نفوذ بر آنها پيدا كنند. اين عوامل با راهكار هاي قرآني قابل معالجه هستند. راهكارها با شيوه هاي مستقيم كه ارتباط مستقيم با رابطه ي جنسي دارند، و شيوه هاي غير مستقيم، روش هايي كه ارتباط غير مستقيم با رابطه جنسي دارند، بيان گرديده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : آذربايجان غربي
  • : نقده
  • : فاطميه