آثار خوش بيني و بد بيني در زندگي فردي و اجتماعي با رويكردي بر آيات و روايات

شناسه محتوا : 23997

1395/10/23

تعداد بازدید : 76

از ديدگاه قرآن و روايات خوش¬بيني و بدبيني در زندگي فردي و اجتماعي تاثير بسزايي دارد. خوش¬بيني از مهم¬ترين فضائليست كه در رشد و تكامل انسان و نيزدر وحدت و تكامل مادي و معنوي جامعه نقش برجسته¬اي دارد. آيات و روايات به اين موضوع تأكيد كرده¬ و دانشمندان و فقها نيز بابي مستقل براي آن گشوده¬اند. همچنين آيات و روايات به طور صريح با بدبيني و بدگماني مبارزه كرده و مسلمانان را از اين بيماري خطرناك برحذر داشته و به حسن¬ظن رهنمون مي¬سازند. اين نوشتار با موضوع آثار خوش¬بيني و بدبيني در زندگي فردي و اجتماعي با توجه به آيات و روايات؛ با هدف شناخت آثار خوش¬بيني و پيامدهاي بدبيني در زندگي فردي و اجتماعي با توجه به آيات و روايات گرداوري شده است. در كتاب آسماني ما در ضمن آياتش، آثار خوش¬بيني و پيامدهاي بدبيني در زندگي فردي و اجتماعي قابل كشف است. در اين رساله به آثار خوش¬بيني در زندگي فردي مي¬توان به، خلوص نيت، اميد به رحمت الهي، هم¬نشين نشدن با عيب¬جويان، و... در زندگي اجتماعي حسن¬خلق، پيشگيري از گناه، آرامش، پيشرفت امور و... پيامدهاي بدبيني در زندگي فردي، آلودگي و اضطراب دروني، فراموش كردن عيب خود، گرايش به گناه، تباه شدن عبادت،و... در زندگي اجتماعي، سوءظن و بي¬اعتمادي، تجسس در امور مسلمين، غيبت، ايجاد تفرقه در ميان اجتماع، و...اشاره نمود. كه با دوري¬جستن از همنشينان بد، ترتيب اثر ندادن به بدگماني، حمل بر صحت كردن اعمال ديگران، و...مي¬توان اين بيماري را درمان نمود. اين رساله به شيوه توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتاب¬خانه¬اي، گردآوري شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سمنان
  • : دامغان
  • : فاطميه«عليها السلام»