تطبيق سبك تربيتي معصومان عليهم السلام بر آموزه هاي قرآني

شناسه محتوا : 23992

1395/10/21

تعداد بازدید : 55

قرآن كتابى است الهى كه براى انسانها نازل شده و در طول قرنهاى متمادى انسانهايى تربيت كرده است كه هر يك همچون ستاره اى پر فروغ در ميان جوامع درخشيده و به زندگى انسانها معنا بخشيده و زمينه ساز حركتهاى آزادى بخش در ميان ملتها بوده است. از آنجايي كه جامعه ما براي نيل به اهداف بلند الهي و در طريق تحقق آرمانهاي مقدس و تعليم و تربيت صحيح، راهي جز توسل و تمسك به الگوهاي مكتب خويش يعني معصومين عليهم السلام ندارد، لذا دراين تحقيق با روش تحليلي - توصيفي در آيات قرآن پرداخته و روشهاي تربيتي در قرآن را همراه با ذكر آيه بررسي كردم. سپس در متوني كه حاوي احاديث و روايات معصومان عليهم السلام مي¬باشد، به استخراج روشهاي تربيتي آن بزرگواران، پرداخته و هر روش را همراه با روايت مورد بررسي قرار دادم. در آخر تطبيق سبك تربيتي معصومان عليهم السلام بر آموزه¬هاي قرآني را مورد بررسي قرار دادم و روشهاي تربيتي مورد توافق هر دو مورد را با ذكر يك يا چند آيه و روايت به عنوان شاهد مثال ذكر كردم. در پايان نتيجه گيري و پيشنهاد و منابع را آورده¬ام. همه اينها تلاش اندكي بوده است در جهت ترغيب هر چه بيشتر انديشمندان كشورمان در استفاده از تعاليم نوراني قرآن و معصومان عليهم السلام در امر تربيت.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش غيرحضوري ـ سطح سه