نوآوري هاي امام خميني(ره)در اصول فقه

شناسه محتوا : 23988

1395/10/21

تعداد بازدید : 58

امام خميني از انديشمندان برجسته جهان اسلام است كه جامع علوم معقول ومنقول اسلامي وصاحب تفكراتي وسيع مي باشد،اما با اين حال وسعت شخصيت سياسي ايشان موجب گرديده تا ابعاد علمي حضرت(ره) تحت الشعاع قرار گيرد.متأسفانه مشهود است كه با گذشت سال ها از انقلاب توسط اين عالم مجاهد همچنان وجوه شخصيت علمي ايشان در پس پرده است، طوري كه بسياري از آرا ومباني او حتي نزد فضلاي حوزه ،ناشناخته مانده ويا تصوير ناقصي از آن ارائه مي شود .در اين ميان با توجه به نقش ابتكارات ايشان در علم اصول فقه به عنوان علمي كه پيمودن مسير اجتهاد وبهره گيري ازتوان فقهي جز بدان كارساز نيست ؛ تحقيق حاضردرصدد برآمده است تا با كنكاش در آثار اصولي ايشان نوآوري هاي وي دراين زمينه را تبيين كند. از مطالعه وتحقيق دركتب اصولي ايشان دريافت شد ،ابتكارات امام خميني در دو حوزه ي طرح انديشه هاي نو وهمچنين بهره برداري هاي بديع ومبتكرانه از آراء اصوليون پيشين مشهود مي باشد.تأسيس نظرات وابتكاراتي اساسي از جمله نظريه ي خطابا ت قانوني درهمين راستا است.پرهيز از ورود دقائق فلسفي ودخالت احكام امور حقيقي در اصول فقه به عنوان علمي اعتباري ازديگر ابتكارات ايشان است.ايجاد تحولاتي شكلي در اصول فقه با تلاش در پيرايش آن از مباحث زايد وكم فايده از ديگر نوآوري هاي امام مي باشد. با توجه به كتب اصولي حضرت(ره) ، ابتكاراتي در ضمن مباحث مطروحه توسط متقدمان اصولي مشاهده مي گردد كه تحليل ها وتقريب هايي نو در زمينه مباحث وضع ،اجتماع امرو نهي،مثبتات ادله و...از جمله آنهاست.شايان ذكر است نوآوري هاي امام خميني (ره)آثار ونتايج مهمي در فقه واصول برجاي گذاشته وبرخي مشكلات مسائل اين دو علم رابرطرف نموده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : تهران
  • : پيشوا
  • : فاطميه