حکم تغییر جنسیت و آثار فقهی آن

شناسه محتوا : 23972

1395/10/14

تعداد بازدید : 77

تغيير جنسيت به معناي تبديل جنس مرد به زن و يا برعكس به عنوان موضوعي نوين مطرح است و از جمله موضوعات بسيار گسترده ايست كه تحقيق جامع درمورد آن امري دشوار است.اين موضوع از ديده پزشكي و مباحث فقهي و حقوقي حائز اهميت است و آنچه بر اهميت موضوع افزوده توسعه دانش پزشكي و امكان تغيير جنسيت است.هدف از اين رساله شناخت مفهوم تغيير جنسيت و موارد جواز و عدم جواز آن در فقه و همچنين شناخت احكام آن از منظر جزا مي باشد. از منظر فقه تغيير جنسيت در افراد سالم مانند افراد تراجنسيتي است با اين تفاوت كه افراد ترانس به بيماري شديد رواني مبتلا بوده و تمايل آنها به تغيير جنسيت بسيار زياد است .تغيير جنسيت در اين گونه افراد بنابر قواعد فقهي از جمله قاعده اضطرار است .تغيير جنسيت در افراد خنثي ( مشكل و غير مشكل) بنابر نظر اكثر فقها جايز است.در مورد ازدواج شخص تغيير جنسيت داده و مسايل ارث و حتي مباحث جزايي به نظر اكثر فقها جنسيت فعلي شخص ملاك صدور حكم خواهد بود و احكام بر اساس جنسيت فعلي اجرا خواهند شد. كليد واژه ها: حكم،تغيير جنسيت،تراجنسيتي،خنثي،فقه ،اماميه تغيير جنسيت به معناي تبديل جنس مرد به زن و يا برعكس به عنوان موضوعي نوين مطرح است و از جمله موضوعات بسيار گسترده ايست كه تحقيق جامع درمورد آن امري دشوار است.اين موضوع از ديده پزشكي و مباحث فقهي و حقوقي حائز اهميت است و آنچه بر اهميت موضوع افزوده توسعه دانش پزشكي و امكان تغيير جنسيت است.هدف از اين رساله شناخت مفهوم تغيير جنسيت و موارد جواز و عدم جواز آن در فقه و همچنين شناخت احكام آن از منظر جزا مي باشد. از منظر فقه تغيير جنسيت در افراد سالم مانند افراد تراجنسيتي است با اين تفاوت كه افراد ترانس به بيماري شديد رواني مبتلا بوده و تمايل آنها به تغيير جنسيت بسيار زياد است .تغيير جنسيت در اين گونه افراد بنابر قواعد فقهي از جمله قاعده اضطرار است .تغيير جنسيت در افراد خنثي ( مشكل و غير مشكل) بنابر نظر اكثر فقها جايز است.در مورد ازدواج شخص تغيير جنسيت داده و مسايل ارث و حتي مباحث جزايي به نظر اكثر فقها جنسيت فعلي شخص ملاك صدور حكم خواهد بود و احكام بر اساس جنسيت فعلي اجرا خواهند شد. كليد واژه ها: حكم،تغيير جنسيت،تراجنسيتي،خنثي،فقه ،اماميه
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : سمنان
  • : دامغان
  • : فاطميه