حریم محرم ونامحرم

شناسه محتوا : 23751

1395/09/13

تعداد بازدید : 134

  • : حریم محرم ونامحرم
  • : یزد
  • : یزد
  • : حضرت زینب (س)
  • : خانمها خادم زاده وعباسی
  • : خانم راسخی
  • : خانم رئیسی
  • : درتعالیم اسلامی به منظور حفظ شخصیت وموقعیت وحریم افراد،احکام خاصی تشریع شده که عمل به آنها علاوه برانجام وظیفه شرعی ازتبعات ناخوشایند تجاوز به حریمها وشکستن حرمتها درامان خواهیم بود.ازجمله آنها حریم محرم ونامحرم ورعایت آن است وفرقی بین محارم فامیل وبیگانه
  • : رعایت حریم محرم ونامحرم به عنوان حکمی از احکام الهی ،لازم است امادربین فامیل گاهی رعایت کامل حریمها مشکل ویانشدنی است زیرا هم ارتباط با فامیل بیشتر است وهم رعایت کامل حریمها مثل پوشیدن چادر ویا حرف نزدن باایشان مانع ارتباط صمیمانه فامیل میشود. البته دربعض
  • : جمع¬ بندی داور :درآموزه های اسلامی تفاوتی بین نامحرم فامیل وبیگانه نیست واحکام رعایت حجاب وپوشش اسلامی ونحوه سخن گفتن دربرابر تمام نامحرمان یکسان است .اگر درمناطقی رسوم نادرستی وجوددارد ویاحریم بطور کامل رعایت نمیشود باید اصلاح شودووجوداین رسوم دلیل بر صح