اشتغال زنان امتیاز یاچالش؟

شناسه محتوا : 23748

1395/09/06

تعداد بازدید : 133

  • : اشتغال زنان امتیاز یاچالش؟
  • : یزد
  • : یزد
  • : حضرت زینب (س)
  • : خانم علیزاده
  • : خانم حسینی
  • : خانم رئیسی
  • : 1. بامراجعه به اصول واحکام اسلامی وبررسی آن منعی راجع به اشتغال زنان مشاهده نمیشودوازطرفی اشتغال برای بانوان مزیت هایی هم دارد مثل اعتماد به نفس بالادراثربرطرف شدن نیاز زن به فعالیت ومفید فایده بودن وهمچنین اشتغال زن سبب مسئولیت پذیری فرزندان وتقسیم کاردر
  • : با اشتغال به معنای قبول مسئولیت بصورت دائم به دلیل تاثیرات سوئی که علاوه برخودزن همسروفرزندان رانیزدرگیر میکند انتقادداریم که ازجمله محیط پراسترس وتنش زا ی کار، افزایش سن ازدواج بخاطرموقعیت شغلی،نگاه ابزاری به زن وهمچنین ضعف تربیت کودکان،کاهش روابط عاطفی
  • : باتوجه به اینکه منعی از اشتغال بانوان دراحکام اسلامی نداریم وبه گفته بعضی اشتغال، آثارمثبتی هم داردباید توجه داشت که درکنار شاغل بودن سایر وظایفی که به عهده انسان نهاده شده هم به خوبی وبدون لطمه جدی انجام شودوهمچنین درانتخاب شغل هم دقت شود که باکرامت وشخ