نقش مادر درنهادینه کردن آموزه های دینی درفرزندان

شناسه محتوا : 23747

1395/09/06

تعداد بازدید : 115

  • : نقش مادر درنهادینه کردن آموزه های دینی درفرزندان
  • : مازندران
  • : جویبار
  • : ریحانه الرسول (ص)
  • : دکتر حبیب الله حلیمی
  • : دکتر سید قاسم حسینی
  • : دکتر سید معصوم حسینی
  • : نقش مادر از چند منظر در تربیت فرزند قابل توجّه است یکی از آن جهت که با اختلاط ژن او و شوهرش فرزند شکل می گیرد؛ دوم از آن جهت که ظرف تکوین و شکل گیری وجود فرزند به وجود مادر یعنی رحم او وابسته است که تمام جسم و روح فرزند با جسم و روح مادر تکوین می­یابد؛ سو
  • : مادردرتربیت نقش به سزایی دارد اماصددرصدی نیست وزمینه برای انتخاب سعادت وشقاوت درفرزند وجوددارد.مادرباید علوم مربوط به تربیت رابشناسد وعلم کلاسیک به کار می آید اما مطلق نیست ممکن است مادری دکتراداشته باشد وفرزندش بی تربیت .وبالعکس .مادرنقش الگودهی عملیاتی
  • : مادربایدزمان شناس باشدعلم هم اثبات کرده که هیچ چیزنیست که مادرانجام دهدودرفرزنداثرنگذارد.پس مادرالگوست .مادرباید آگاه به مسئولیت خویش باشدوسپس استعدادفرزندش راپیدا وکشف کند.مادرخیلی چیزها رامی داند محال است مادری نداند دروغ ،غیبت و...زشت است .بلکه اوخیلی