سین برنامه های آموزش مجازی معاونین پژوهش

شناسه محتوا : 23588

1395/07/07

تعداد بازدید : 917

سین برنامه های آموزش مجازی معاونین پژوهش
  • : مسئولین معاونت پژوهش
  • : نیمه اول مهر ماه
  • : ساعات اداری
  • : هر کارگاه 45 دقیقه
  • : معاونین پژوهشی استان
  • : امور مربوط به معاونین پژوهش استانی

جهت ورود به کلاس های آموزش آنلاین روی متن ذیل کلیک فرمایید.

آدرس ورود به پنل آموزش های مجازی معاونت پژوهش

روزسه شنبه

ردیف

تاریخ

زمان

عنوان کلی برنامه

عناوین جزیی

ارائه دهنده

1

 

1395/7/27

8:50 - 8

پژوهش­های

عمومی

جشنواره­های پژوهشی

آقای کرامتی

2

9:40 – 8:55

شوراهای علمی پژوهشی

آقای حاجی پور

3

10:30 – 9:45

توجیه پایگاه پویش

آقای نصاری

 

روز چهار شنبه

 

ردیف

تاریخ

زمان

عنوان کلی برنامه

عناوین جزیی

ارائه دهنده

1

 

1395/7/28

8:40 - 8

تحقیقات­پایانی

و

پایان نامه ها

 

آقای اسحاقی

2

9:25 –8:45

 

آقای شیخانی

3

10 –9:30

 

آقای هراتیان

4

10:30 - 10

وقت اضافه

________

____

 

روز پنجشنبه

ردیف

تاریخ

زمان

عنوان کلی برنامه

عناوین جزیی

ارائه دهنده

1

 

1395/7/29

9:10 - 8

پژوهش­های

 تحصیلی

اجرای بخشنامه ساعات پژوهشی

خانم افشار

2

10 –9:10

کرسی های آزاد اندیشی

آقای قنبری نیک

3

10:30 –10:05

کانون­ها و انجمن­های پژوهشی

خانم بابایی

 

 

 

 

 

 

 

روز شنبه

تاریخ

زمان

عنوان کلی برنامه

عناوین جزیی

ارائه دهنده

 

1395/8/1

9:10 - 8

پژوهش­های

 تحصیلی

اجرای بخشنامه ساعات پژوهشی

خانم افشار

10 –9:10

کرسی های آزاد اندیشی

آقای قنبری نیک

10:30 –10:05

کانون­ها و انجمن­های پژوهشی

خانم بابایی

قابل ذکر است: 1- ده دقیقه پایان هر برنامه جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی می باشد. ضمناً امکان طرح سوال به صورت گفتاری و نوشتاری امکانپذیر است.

 2-طبق بخشنامه ارسالی رأس ساعت 9- 10 به صورت آزمایشی جهت بررسی  زمینه های برنامه به لحاظ فنی و غیرۀ ارتباط برقرار خواهد شد.

مطالب مرتبط