فهرست زنان راوى حديث از حضرات معصومین

شناسه نوشته : 8991

1392/09/26

تعداد بازدید : 1595

فهرست زنان راوى حديث از حضرات معصومین
زنان راوى حديث از پيامبر(ص )
1 ـ اسما دختر عميس .
2 ـ اسما دختر يزيدبن سكن .
3 ـ اسما دختر شكل .
4 ـ ام اسلم .
5 ـ ام انس بن مالك .
6ـ ام حرام دختر ملحان .
7 ـ ام حصين .
8 ـ ام حكم , دختر زبير.
9 ـ ام ايمن , بركه .
10 ـ ام حميد انصارى .
11 ـ ام حبيبه , رمله .
12 ـ ام خارجـه .
13 ـ ام خالد ـ ام ايوب .
14 ـ ام خالد, دختر خالد!.
15 ـ ام دردا, خيره .
16 ـ ام رومان , زينب .
17 ـ ام رعله قشيرى .
18 ـ ام سليم , دختر ملحان .
19 ـ ام سليط.
20 ـ ام سليمان .
21 ـ ام سنان اسلمى .
22 ـ ام شريك انصارى .
23 ـ ام سعد انصارى .
24 ـ ام عطيه انصارى .
25 ـ ام عطيه آرايشگر.
26 ـ ام عطيه اوسى .
27 ـ ام علا انصارى .
28 ـ ام علا.
29 ـ ام غانم صاحب ريگها.
30 ـ ام قيس اسدى .
31 ـ ام كلثوم دختر عقبه .
32 ـ ام مبشر انصارى .
33 ـ ام معبد خزاعى .
34 ـ ام هانى دختر ابوطالب .
35 ـ ام هشام .
36 ـ حزامة دختر وهب .
37 ـ خنسا دختر خذام .
38 ـ خوله دختر ثامر انصارى .
39 ـ خوله دختر حكيم انصارى .
40 ـ خوله دختر حكيم بن اميه .
41 ـ خوله , خدمتگزار پيامبر(ص ).
42 ـ خوله دختر يسار.
43 ـ خوله , دختر يمان .
44 ـ ربيع دختر معوذ عفرا انصارى .
45 ـ زينب همسر ابن مسعود.
46 ـ زينب دختر ابى سلمه .
47 ـ زينب عطر فروش .
48 ـ زينب دختر كعب .
49 ـ سبيعه دختر حارث .
50 ـ سلمى خدمتگزار پيغمبر(ص ).
51 ـ سوده دختر
52 ـ صفيه دختر حيى
53 ـ صفيه دختر
54 ـ صفيه دختر
55 ـ ضباعه
56 ـ عايشه دختر
57 ـ فاطمه
58 ـ فاطمه (ع ) دختر
59 ـ فاطمه دختر يمان .
60 ـ فاطمه دختر وليد.
61ـ لبابه دختر حارث .
62ـ لبابه دختر رفاعه .
63ـ ليلى غفارى .
64ـ ميمونه دختر حارث .
65ـ نسيبه دختر كعب .
66 ـ نسيبه دختر حارث .
67 ـ نويله دختر اسلم انصارى .
68 ـ هند دختر اثاثه .
 
زنان راوى حديث از امام على (ع )
1 ـ ام حسن نخعى .
2 ـ ام حكيم دختر عمروبن سفيان .
3 ـ ام خداش .
4 ـ ام راشد.
5 ـ ام عبداللّه بن جعفر.
6 ـ ام موسى .
7 ـ حبابه والبيه .
8 ـ حلبه خدمتگزار شيبان .
9 ـ زبرا.
10 ـ عمره دختر طبيخ .
11 ـ فاطمه زهرا(س ).
12 ـ نضره ازديه .
13 ـ هند دختر ابى اميه .
زنان راوى حديث از فاطمه (س )
1 ـ ام
2 ـ زينب
3 ـ سلمى خدمتگزار پيامبر(ص ).
4 ـ فاطمه دختر امام
5 ـ فضه نوبيه .
زنان راوى حديث از امام حسن (ع )
1 ـ حبابه
2 ـ فاطمه دختر
3 ـ فاطمه دختر
4 ـ نضره عدويه .
زنان راوى حديث از امام حسين (ع )
1و2 ـ حبابه والبيه وفاطمه .
3 ـ زينب دختر على (ع ).
4 ـ فاطمه دختر حسين (ع ).
زنان راوى حديث از امام زين العابدين (ع ).
1 ـ ام برا.
2 ـ حبابه والبيه .
3 ـ فاطمه دختر حسين (ع ).
زنان راوى حديث از امام باقر(ع )
1 ـ ام هانى .
2 ـ حبابه والبيه .
3 ـ خديجه دختر عمر.
4 ـ خديجه دختر امام باقر(ع ).
زنان راوى حديث از امام صادق (ع )
1 ـ ام اسحاق دختر سليمان .
2 ـ ام اسود شيبانى .
3 ـ ام بدا.
4 ـ ام بكر.
5 ـ ام حسن دختر عبداللّه .
6 ـ ام خالد عبدى .
7 ـ ام خير.
8 ـ ام سلمه , مادر محمد.
9 ـ ام سعيد احمسى .
10 ـ ام سلمه دختر امام باقر(ع ).
11 ـ ام عيسى , دختر عبداللّه .
12 ـ ام فروه مادر امام صادق (ع ).
13 ـ همسر حسن صيقل .
14 ـ جوهره .
15 ـ جويره همسر عيسى .
16 ـ جويره .
17 ـ جويريه دختر حارث .
18 ـ حبابه والبيه .
19 ـ حماده دختر حسن .
20 ـ رباب همسر داوود.
21 ـ سالمه خدمتگزار امام صادق (ع ).
22 ـ سريه جده ابى طاهر.
23 ـ سعيده خدمتگزار امام صادق (ع ).
24 ـ سعيده , خواهر محمد.
25 ـ عمه حسن بن مسلم .
26 ـ عمه محمدبن زياد.
27 ـ عمه محمد بن مارد.
28 ـ عمره دختر نفيل .
29 ـ فاطمه دختر امام صادق (ع ).
30 ـ فاطمه دختر عبداللّه (ام داوود).
31 ـ قنوا, دختر رشيد هجرى .
32 ـ كلثم , دختر يوسف .
33 ـ منه , خواهر محمد.
34 ـ مغيره خادم امام صادق (ع ).
35 ـ هرينه بادهى .
زنان راوى از امام موسى بن جعفر(ع )
1 ـ ام احمد.
2 ـ ام حسين , همسر موسى بن جعفر(ع ).
3 ـ حبابه والبيه .
4 ـ سعيده .
5 ـ غنيمه دختر ازدى .
6 ـ فاطمه كبرى .
7 ـ هاشميه مولاة رقيه .
زنان راوى حديث , از امام رضا(ع )
1 ـ حكيمه دختر امام هفتم .
2 ـ عذر, ام ابى .
3 ـ فاطمه , دختر امام رضا(ع ).
4 ـ كلثوم دختر سليم .
زنان راوى حديث , از امام جواد(ع )
1 ـ ام احمدبن حسين , زهرا.
2 ـ حكيمه دختر موسى بن جعفر(ع ).
3 ـ حكيمه دختر امام رضا(ع ).
4 ـ حكيمه دختر امام جواد(ع ).
5 ـ زينب , دختر محمدبن يحيى .
زن راوى حديث , از امام هادى (ع )
1 ـ فاطمه دختر هيثم .
زن راوى حديث , از امام عسكرى (ع ).
1 ـ حكيمه دختر امام جواد(ع ).
 
زنان ديگر راوى حديث
1 ـ ام ابى نصر.
2 ـ ام ابيها, دختر عبداللّه .
3 ـ ام جعفر دختر محمد.
4 ـ ام محمد.
5 ـ ام حسن , دختر عبداللّه .
6 ـ ام كلثوم عمرى .
7 ـ ام مقدام ثقفى .
8 ـ ام وشا.
9 ـ دختر عمربن يزيد.
10 ـ دختر سيد مرتضى .
11 ـ دختر وائله پسر اصقع .
12 ـ جبله دختر مصفح عامرى .
13 ـ جمانه دختر مسيب .
14 ـ حبيبه انصارى .
15 ـ حفصه .
16 ـ حفصه دختر سيرين .
17 ـ حليمه اسحاقى .
18 ـ ذره دختر معاذ.
19 ـ رحيم .
20 ـ رقيه دختر اسحاق بن موسى (ع ).
21 ـ دختر احمد بن سعيد.
22 ـ ست الفقهاء.
23 ـ شهده دختر صاحب .
24 ـ فاطمه دختر هارون .
25 ـ نضيره , خدمتگزار ام سلمه .