درباره معاونت پژوهش

شناسه نوشته : 8403

1392/07/13

تعداد بازدید : 3035

 

مقدمه

ضرورت نقش آفرینی در حوزه تولید دانش، انجام مطالعات بنیادی و توسعه ای در تعامل با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی درون و برون حوزوی، طراحی و اجرای نظام پژوهشی پاسخگو به مسائل علمی به ویژه تأمین نیاز علمی بانوان، پشتیبانی نظام آموزشی، جهت دهی و پرورش استعدادهای برتر پژوهشی و نخبگان و ایجاد مراکز پژوهشی، اهم مأموریت هایی است که ساختار معاونت پژوهش مرکز را از نیمه سال 89 به این شکل تغییر داد:

1.      "شورای پژوهش"

2.      "دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی"،

3.      "دفتر معاونت"،

4.      "اداره کل امور پژوهشی واحدهای آموزشی"،

5.      "اداره کل امور پژوهشی عمومی"

6.      "اداره کل پشتیبانی پژوهشی".

اهم وظایف

1.    طراحی، تدوین و استقرار نظام جامع پژوهش و بهسازی و توسعه ی مستمر آن با تأکید بر آمایش منابع پژوهشی؛

2.    بررسی، تدوین، پیشنهاد و راهبری نظام آموزشی پژوهشی محور؛

3.    برنامه ریزی جهت مدیریت پژوهش و ساماندهی بانوان پژوهشگر، استعدادهای برتر، نخبگان و اساتید پژوهشگر و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای آنان؛

4.    ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش، تولید دانش و تألیف و تدوین آثار علمی –پژوهشی و ترویجی در حوزه های خواهران؛

5.    ارائه خدمات علمی –پژوهشی و اطلاع رسانی در امر پژوهش با بهره گیری بهینه از فضای مجازی و تأمین منابع مکتوب و دیجیتال در حوزه های علمیه خواهران و ... .

v    اهم فعالیت ها

1.    برنامه ریزی، ساماندهی و هدایت رساله های علمی سطح چهار (دکتری) پایان نامه های سطح سه (کارشناسی ارشد) و تحقیقات پایانی سطح دو (کارشناسی)؛

2.    برنامه ریزی، هدایت و مدیریت اجرای جشنواره های علمی –پژوهشی نظیر علامه حلی و رشد برای اساتید، کادر،‌طلاب و دانش آموختگان حوزوی؛

3.    برنامه ریزی، ساماندهی و هدایت تشکل های پژوهشی از قبیل شوراهای علمی –پژوهشی مدیریت های استانی، کانون ها و انجمن های پژوهشی، هسته های پژوهشی دانش آموختگان و شوراهای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران؛

4.    غنی سازی، ساماندهی و توسعه کتابخانه های حوزه علمیه خواهران و تأمین منابع مکتوب و دیجیتال؛

5.    کنترل، نظارت، ارزیابی و بازخوردگیری فعالیت های، برنامه ها و طرح های پژوهشی صف و ستاد با صدور کارنامه های پژوهشی؛

6.    انجام مطالعات نظام سازی و ارتقاء کیفیت پژوهشی واحدهای آموزشی؛

7.    رصد دائمی نیازها، ظرفیت ها، موضوعات و مسائل پژوهشی در سطح ملی و استانی؛

8.    راهبری امور جاری با بهره مندی از سامانه های ایجاد شده در معاونت از جمله: سازمانه فراخوان های پژوهشی، پژوهشگران، پایان نامه ها، سایت معاونت و...

9.    ساماندهی و ارائه خدمات علمی –آموزشی به طلاب، دانش آموختگان و کادر پژوهشی شامل معاونان پژوهش، اساتید پژوهشی، کتابداران و... .

امور پیش رو

1.    ایجاد شبکه فعالیت های، برنامه ها و طرح های پژوهشی در سطوح سه گانه ستاد، مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران؛

2.    تعریف و اجرای نظام جامع پژوهش، شامل 7 خرده نظام "موضوعی –علمی"، "مدیریت" ، "منابع"، "برنامه ای" ، دسته بندی و قطب بندی" ، "استاندارد و کنترل کیفیت" و "ارزیابی و بازخورد گیری"؛

3.    تعریف، تدوین و اجرای نظام بینشی؛

4.    ظرفیت سنجی، امکان سنجی، تأسیس و هدایت پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و شهرک های پژوهشی؛

5.    ارتقاء سطح علمی و مهارتی خواهران پژوهشگر برای حضور در عرصه های کلان علمی –پژوهشی؛

6.    طراحی نظام نوین پایان نامه های حوزوی؛

7.    تسهیل خدمات به پژوهشگران، ایجاد کتابخانه های دیجیتال، فراهم سازی زمینه انتشار فصلنامه های علمی –پژوهشی و ... .