عمل و عکس العمل در قرآن مریم ابراهیمی مهریز، مدرسه علمیه الزهرا

شناسه نوشته : 12361

1393/07/20

تعداد بازدید : 2203

عمل و عکس العمل در قرآن مریم ابراهیمی مهریز، مدرسه علمیه الزهرا
چکیده
 
 بسيارى از پدیده­های اخلاقى و اجتماعى و نيز بسيارى از بى­تفاوتى­ها نسبت به گناهان، از جهل نسبت به برگشت عمل و عكس العمل كردار انسان­ها ناشی می­شود. پرداختن به این موضوع و شرح آن، آدمی را به فکر پیرامون این رابطه وا می­دارد تا از اتفاق­هایی که در زندگی رخ می­دهد اعم از خوب یا بد، همه بر اساس خواست و همان عمل ماست.
بازتاب و عکس­العمل کار انسان بعضی در دنیاست و بعضی در آخرت. اثر این عمل گاهی به خود، گاهی به خانواده و حتی به نسل آینده باز می­گردد؛ بنابراین فهم و شناخت این مسئله در اصلاح عملکرد آدمی تأثیر خواهد گذاشت.
در این اثر با روش تحلیل و تبیین آیات و با استفاده از کتاب­های تفسیری رابطة­ بین عمل و عکس العمل بیان شده است، تا با افزایش آگاهی خود و دیگران در این زمینه، در مورد هر کاری که نیت انجام آن را داریم، فکر کرده و عاقبت عمل خود را پیش­بینی کنیم تا در این جهان و سرای پس از آن سرافراز باشیم.
با شفاف شدن این موضوع که عمل انسان به­طور قطع عکس­العملی دارد؛ پس برای این­که هم خود و هم نسلش از بازتاب بدی­ها در امان باشند باید به تقویت ایمان و تقوای خود بپردازد و آنی از این سنت الهی، که هر عملی عکس­العملی دارد و انسان ناگزیر این عکس­العمل را درک می­کند، غافل نشود و از این طریق سعادت دنیا و آخرت را برای خود رقم زند تا در بهشت موعود خداوند، از نعمت­های مادی و معنوی بهره­مند گردد.
 
كليدواژه ­ها: عمل، عکس­العمل، بازتاب عمل، کردار، عمل قرآنی.

       نتیجه
    عمل همان کار، کردار و فعل می­باشد و در اصطلاح  به حرکتی دارای تأثیر مفید که با هدف­گیری آگاهانه به وجود می­آید، اعم از این­که به طور مستقیم به انجام دهنده مستند باشد، یا  تابع هدف شخص دیگری باشد و اعم از آن­که خوب باشد یا بد؛ که خوب و بد بودن آن به­وسیله­ی قرینه معلوم می­شود و عکس­العمل به معنای پیامد­­و­ بازتاب­عمل، همان نتیجه، انعکاس و واکنش می­باشد و در اصطلاح، پیامدها، نتایج، آثار و عوارضی که پس از عمل رخ می­دهد و به­طور طبیعی با آن نیز رابطه­ی مستقیمی دارد؛ هرچند که درک مستقیم یا غیر مستقیم بودن این رابطه، مطلق و یکسان نبوده، برای افراد گوناگون نسبی و متفاوت است.
  دانستیم که خداوند عمل نیک را ده برابر پاداش می دهد و عمل زشت و گناهان را جز به مثل تلافی نمی­کند و این یکی از منت­هایی است  که خداوند بر بندگان خود نهاده­ است؛ بدین معنا که یک عمل نیک را ده عمل به حساب آورد و یک گناه را فقطهمان یک گناه حساب می­کند. دست­یافتیم که انسان در این دنیا و آن دنیا اثر کار خود را خواهد دید چه بهصورت پاداش باشد یا عذاب، بنابراین باید برای انجام عمل خود بیشتر دقت نموده و همواره در سدد انجام کارهای نیک برآییم و اگر معصیت و خطایی مرتکب شدیم اثر سوء عمل خود را  با توبه به  درگاه باری تعالی خنثی کنیم زیرا که توبه از گناه، دری است که از جهت رحمت خداوند بر روی انسان گشوده شده است.
      باید توجه داشت، حال با شفاف شدن این موضوع که عمل انسان به­طور قطع عکس­العملی دارد؛ پس برای این­که هم خود و هم نسلش از بازتاب بدی­ها در امان باشند باید به تقویت ایمان و تقوای خود بپردازد و آنی از این سنت الهی، که هر عملی عکس­العملی دارد و انسان ناگزیر این عکس­العمل را درک می­کند، غافل نشود و از این طریق سعادت دنیا و آخرت را برای خود رقم زند تا در بهشت موعود خداوند از نعمت­های مادی و معنوی بهره­مند گردد.
 

منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. شريف الرضى، محمد بن حسين، 1414 ق،‏ نهج البلاغة، قم، انتشارات:هجرت.
3. ابوترابی، حسن، اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، جلد2، انتشارات: اسوه، چ.1،پاییز89، قم.
4.آملی، عبدالله(1380) ، تفسیر تسنیم، جلد17، چاپ1، قم:مرکز نشر اسراء.
5.بحرانی، هاشم (1389)،تفسیر روایی البرهان، جلد.، مترجم: رضاناظمیان، علی گنجیان و صادق خورشا، چاپ1، تهران: انتشارات صبح.
6.حکیمی محمدرضا ، حکیمی محمد ، حکیمی علی(1386)، الحیاة، ترجمه: احمدآرام، ج5،چاپ8،قم:انتشارات دلیل­ ما.
7.حبیبیان، احمد(1381)، تصویری از بهشت و جهنم، چاپ3، تهران: انتشارات بین الملل.
8.ديلمى، حسن بن محمد ، إرشاد القلوب إلى الصواب(1412ق)، جلد‏1، چاپ: اول،‏قم‏ .
9.راغب اصفهانی، حسین بن محمد(404ق) ، المفردات الالفاظ القرآن الکریم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 10.عمید، حسن(1382)، فرهنگ فارسی عمید، ج.2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
11.ساروی، پریچه، 1381، بازتاب کارهای ناشایست در تأیید قانون عمل و عکس­العمل
12.شجاعی، محمد (1380) ، تجسم عمل و شفاعت، نشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ1.
13.طباطبایی، محمد حسین(1388)، تفسیر المیزان، ج7و4،3، ترجمه محمدباقرموسوی همدانی، چاپ 28، قم: دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­.
14.طاهری­نژاد، محمدعلی(1387)، ارتباط عملکرد انسان با حوادث،چاپ1، یزد: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
15.قرائتی، محسن(1383)، تفسیر نور،ج2 و1، قم: انتشارات اوقاف
16.قرشی، علی اکبر(1386)، قاموس قرآن، جلد5، چاپ 15،تهران: انتشاراتدارالکتب الاسلامیه .
17.قمی، شیخ عباس(1375)، کلیات مفاتیح الجنان، چاپ8، قم: انتشارات صبا.
18.کریمی­نیا، محمدعلی(1379)، گذرگاه عبرت:ماجراهای تاریخی مکافات عمل، چاپ1،قم: انتشارات نشر جمال.
19.مصباح یزدی، محمدتقی (1377)،آموزش عقاید(چاپ31)، قم: چاپ و نشر بین الملل.
20. محمدی گلپایگانی، ابوالقاسم(1380)، جرعه­ای از زلال قرآن، جلد1، قم:نشر بوستان کتاب قم.
21.مکارم شیرازی،ناصر با همکاران(1368)، تفسیرنمونه، ج.3، چاپ17، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
22.مطهری، مرتضی( 1358)، زندگی جاوید یا حیات اخروی، قم: انتشارات صدرا.
23.معین، محمد(1386)، فرهنگ فارسی معین، جلد2، چاپ2، تهران: انتشارات نامن.
24.هاشمی رفسنجانی، اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن(1386)،  فرهنگ قرآن، جلد1،چاپ سوم ، قم: انتشارات بوستان کتاب.
26. www.noormags.com.
27.www.info@maarefquran.org