ابعاد حقوقي قراردادها

شناسه نوشته : 12057

1393/07/05

تعداد بازدید : 2908

ابعاد حقوقي قراردادها
1. ابعاد حقوقي قراردادهای بيع متقابل در تجارت بين الملل (که در قراردادهای نفتی مطرح است)
2. تحلیل حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او .تی)
3. نقش قراردادهاي جوينت ونچر در تجارت بين الملل و قواعد حاكم بر آن (در فارسي به قرارداد مشاركت/ مشاركت انتفاعي/مشاركت انعطاف پذير ترجمه شده است.)
4. تحلیل حقوقی قراردادهاي فرانشيز در عرصه تجارت بين الملل
5. تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژِی
6. تحلیل شروط حاکم بر قراردادهای بیع متقابل
7. بررسی تطبیقی قراردادهای خدمات حرفه ای (پی اس سی PSC) با قراردادهای بیع متقابل ایران
8. تحلیل حقوقی قراردادهای تحقیق و توسعه (آر.دی R&D) با طرف خارجی صاحب تکنولوژی
9. تحلیل قراردادهای کار و پیمان های دسته جمعی در صنعت نفت و گاز
10. تحلیل حقوقی قراردادهای یکه سازی در صنعت نفت و گاز
11. تحلیل حقوقی قراردادهای توسعه مشترک در صنعت نفت و گاز
12. برخی از عناوین نیز با قواعد و اصول حقوقی چندان درگیر نیست که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرند:
13. اخلاق در فضای مجازی
14. تبعات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر ان به تجارت بین الملل در ایران
15. تاثیر حقوق فناوری اطلاعات در توسعه تجارت بین الملل
16. نقش تجارت بین الملل در توسعه اقتصادی
17. آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
18. تاثیر قراردادهای بیع متقابل (بای بک) در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت
19. نگاهی به شیوه های مرکب حمل و نقل در تجارت بین الملل.