تلفیقی

شناسه نوشته : 12056

1393/07/05

تعداد بازدید : 2591

تلفیقی
1. رجوع به داوري تجاري بين المللي در پي اختلافات حاصله از قرارداهاي بين المللي ( كه هم انجام تحقیق راجع به داوري نياز هست و هم انجام تحقیق راجع به قراردادهاي بين المللي و بعد نحوه اعمال قواعد داوري در چنين قراردادهايي)
2. قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی در گستره ارتباطات نوین
3. حمایت از اسرار تجاری در گستره اینترنت و تحلیل قواعد حاکم
4. 5. قانون حاکم در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت
6. دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت
7. بررسی مالکیت زمین های نفت خیز: تعارض حقوق عمومی با حقوق خصوصی
8. شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی (با مطالعه موردی)
4. برخي موضوعات هستند كه در حقوق ما مدت زمان طولانی نیست که مطرح شده اند. البته محققین محترم مطالبي هم نوشته اند. ولي با اين حال به نظر مي رسد كه جای بحث مجدد مخصوصا از زوایای دیگر همچنان وجود دارد.