موضوعات جزئی

شناسه نوشته : 12055

1393/07/05

تعداد بازدید : 4345

موضوعات جزئی
1. تعهدات فروشنده در بيع بين الملل
2. تعهدات بایع در بیع بین الملل
3. اوصاف مبیع در بیع بین الملل
4. قواعد حاکم بر تسلیم کالا در بیع بین الملل
5. شیوه های جبران خسارت در بیع بین الملل
6. آثار نقض قرارداد در بیع بین الملل
7. جرح داور در داوری تجاری بین الملل
8. تعیین قانون حاکم در داوری تجاری بین الملل
9. اجرای آرا خارجی در محاکم داخلی
10. آثار حقوقی جعل اعتبارات اسنادی
11. قواعد حاكم بر انتقال ضمان معاوضي (ريسك/خطر) در بيع بين الملل
12. زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی
13. تحلیل کنوانسیون لاهه راجع به توافقنامه تعیین دادگاه صالح 2005
14. مفهوم نقض اساسی در بیع بین المللی کالا تحت کنوانسیون بیع و حقوق انگلیس
15. مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل بین المللی کالا از طریق دریا
16. تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای مصرف کننده
17. حمایت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجی
18. قراردادهای اقساطی در بیع بین المللی کالا
19. جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادی های بین المللی
20. اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه
21. اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی
22. اعمال حق حبس در قراردادهای بیع بین المللی کالا
23. جایگاه اسناد در قراردادهای بیع بین المللی کالا (مثلا در تطبیق قرارداد CIFبا FOB)
24. میزان و موارد مداخله دادگاه ها در روند داروی تجاری بین المللی
25. اعتبار شروط معافیت در قراردادهای بیمه در تجرات بین الملل
26. نحوه و موارد اعتراض به رای داور در داوری اختلافات تجاری بین المللی
27. دامنه مصونیت و مسئولیت داوران در شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری با تکیه بر داوری
28. جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای حمل و نقل تجاری بین الملل
29. مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی کالا
30. امکان استفادهاز اسناد الکترونیکی در حمل و نقل بین المللی کالا تحت مقررات لاهه، مقررات لاهه-ویزبی، مقررات هامبورگ
2. عده اي ديگر از موضوعات مشتمل بر مباحث جديدي در عرصه تجارت بين الملل هستند كه در حقوق داخلي كشور ما نيز اخيرا قوانيني در اين زمينه وضع شده است. مثلا موضوعات مربوط به حقوق تجارت الكترونيك، كه در آذرماه 1382 قانون حقوق تجارت الكترونيك ايران به تصويب رسيده است. همچنین است قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389.
1. بررسي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيكي
2. تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
3. قابليت استناد به ادله الكترونيكي
4. اصول حاکم بر قانون تجارت الكترونيك ايران
5. دادگاه صالح در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
6. قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
7. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی با ارجاع دادگاه صالح و قانون حاکم
8. آثار حقوقی تحقق اشتباه در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی
9. زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
10. وضعیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
11. آثار اشتباه نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
12. مسئولیت واسطه ها در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
13. داوری الکترونیکی اختلافات
14. تحلیل حقوقی شروط در قراردادهای الکترونیکی
15. آثار حقوقی خطای وارداتی در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی
16. مسئولیت غیر قراردادی در فضای مجازی
17. نحو تسلیم کالای دیجیتالی در بیع الکترونیکی
19. نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
20. مسئولیت حقوقی ریشه (مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی)
21. قاچاق الکترونیکی کالا و ارز
22. بررسی شرایط تحقق سرقت حدی الکترونیکی
23. حمایت از دادهه های شخصی در فضای مجازی
24. نگاهی به جعل اسناد الکترونیکی
25. اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی
26. تحلیل قراردادهای خرید تجهیزات کامپیوتری
27. مسئولیت حقوقی واسطه های اینترنتی
28. تبعات حقوقی جاسوسی در فضای مجازی