موضوعات آیین زندگی

شناسه نوشته : 12054

1393/07/05

تعداد بازدید : 7904

موضوعات آیین زندگی
1.      ارزش و اهمیت اخلاق در آموزه های اسلامی
2.      ارزش و اهمیت اخلاق در جوامع بشری غرب
3.      بررسی معنا و نظرات رایج در فلسفه اخلاق
4.      بررسی معنا و نظرات رایج در فرااخلاق
5.      ارزش علم و علم آموزی در آموزهای اسلامی
6.      موانع دستیابی به علم واقعی در زندگی امروزی بشر
7.      جلوه هایی از تقلیدهای کورکورانه در زندگی امروزی
8.      نقش امیال و تمایلات در عدم دسترسی به علوم حقیقی
9.      نقش تکیه کردن بر حدس و گمان در عدم دستیابی به علوم
10.   نقش پرسش در دستیابی به علوم
11.   ارزش تواضع در برابر استاد برای دستیابی به علوم
12.   بررسی نقش انگیزه صائب در یادگیری درست
13.   ارتباط یادگیری درست و سلامت درونی افراد
14.   نقش منفی پیش فرض ها در عدم ارایه تحقیق ارزشمند
15.   ارزش بررسی پیشینه های تحیقیق در ارایه تحقیق
16.   بررسی اهمیت شاخصه شهامت در محققان و اندیشمندان
17.   نقش منفی شتاب زدگی در ارایه تحقیق ارزشمند
18.   بررسی اجمالی از وضعیت تحقیق در جامعه ایران
19.   بررسی بایسته های نقد در اخلاق اسلامی
20.   بررسی نقش منفی حب و بغض در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی
21.   بررسی نقش منفی نقد متقابل در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی
22.   بررسی نقش منفی نقد انگیزه (نه انگیخته)  در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 
23.   بررسی نقش منفی سوء ظن در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 
24.   بررسی نقش منفی عدم بردباری در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 
25.   آیا وضعیت نقد در جامعه ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مطلوب می دانید؟ چرا؟
26.   اهمیت کار در اخلاق اسلامی
27.   بررسی علل بیکاری دانشجویان کشور
28.   ارایه راهکارهای معضل بیکاری دانشجویان
29.   بررسی اهداف کار کردن در زندگی یک مؤمن
30.   نقش تربیتی و روانی کار کردن در زندگی
31.   نقش منفی بیکاری در زندگی مادی و معنوی انسان
32.   نقش مثبت کار در احساس شخصیت انسان
33.   اهمیت برخوردهای مثبت اخلاقی در رشد معنوی انسان
34.   نقش منفی بدخلقی در رشد مادی و معنوی انسان
35.   بررسی نقش مثبت برآورده ساختن نیازهای مردم در ارتقای سطح معنوی انسان
36.   بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در تصحیح امور اجتماعی
37.   بررسی شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های اسلامی
38.   آیا امر به معروف نوعی دخالت در امور دیگران نیست؟
39.   آیا امر کننده ی به معروف و نهی کننده ی از منکر باید خود از خطا و اشتباه مصون باشد؟
40.   آیا روحانیون را در جامعه اسلامی ایران، آمران و ناهیان خوبی می دانید یا خیر؟ چرا؟
41.   ارزیابی شما نسبت به عملکرد روحانیون در جامعه اسلامی چیست؟ پیشنهاد های اصلاحی شما در این رابطه چیست؟
42.   بررسی نتایج محوریت سودگرایی در اخلاق غربی
43.   اهمیت ازدواج در اسلام و مقایسه آن با مسیحیت
44.   ویژگی های همسر خوب و بد در اسلام
45.   اهمیت اصالت خانوادگی در همسر مطلوب
46.   اهمیت تقوا و تدین در همسر مطلوب
47.   بررسی میزان اهمیت زیبایی در همسر مطلوب 
48.   بررسی اهمیت توجه به تمایلات شهوانی در آموزه های اسلامی
49.   بررسی نقاط قوت و ضعف دولت مردان جمهوری اسلامی با نگاه به آموزه های اسلامی
50.روش هاي جبران خسارت در بيع بين الملل
51.شيوه های تشکیل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاکم بر آنها
52.تعهدات طرفين در بيع بين المللي: مطالعه تطبيقي
53.موارد رافع مسئوليت قراردادی در بيع بين المللی کالا
54.قواعد حاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا
.55انتقال مالكيت و ريسك (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آندو با هم
56.نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين الملل
57.شناسايي و اجراي احكام داوري تجاري بين الملل
58.بررسي قوانين حاكم در داوري تجاري بين الملل
59.سقوط مصونيت دولت در اثر توافق نامه داوري تجاري بين الملل
60.تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی
61.اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی
62.قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی
63.دادگاه صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی
64.شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين الملل با تكيه بر اعتبارات اسنادي (از موضوعات جديد است مخصوصا با 65.معرفي يو.سي.پي 600 در سال 2007)
66.تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی
67.بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIFو FOBدر اینکوترمز 2000 و 2010
68.تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا
69.آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی
70.انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها)
آثار عذم تطبیق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسلیم آن در بیع بین المللی کالا
تطبیق UCP 500با UCP 600و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی
تطبیق اینکوترمز 2000 یا اینکوترمز 2010 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی
دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل
نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع خارجه با تکیه بر کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع دول دیگر 1965