كاربردي در حوزه فقه قضائي و حقوق

شناسه نوشته : 12052

1393/07/05

تعداد بازدید : 3547

كاربردي در حوزه فقه قضائي و حقوق
  .1احكام تنصيف ديه زن
 
2. اختلاف زوجين در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر
 
3. پرداخت ديه از بيت‌المال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل
 
4. پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن
 
5. پرداخت مهريه زوجه از ديه زوج
 
6. پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌
 
7. پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ ديه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌
 
8. پشيمان‌ شدن‌ پدر پس‌ از انتقال‌ سند مالكيت‌ ملك‌ به‌ نام‌ فرزند
 
9. چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره
 
10. چگونگي اتيان سوگند غير مسلمان
 
11. چگونگي تشخيص مدعي و منكر در ادعاي خيانت امين و انكار او
 
12. چگونگي توارث در هدم و غرق و مصاديق هدم
 
13. چگونگي دريافت حقوقمعوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم
 
14. چگونگي محاسبة مهريه درصورت فوت زوجه قبل از زوج
 
15. چگونگي‌ پرداخت‌ مهريه‌ نامشخص‌
 
16. گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير
 
17. آداب قضا و مسؤوليت قاضي
 
18. آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات)
 
19. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ شمول‌ موانع‌ ارث‌ در معاونت‌ در قتل‌ عمدي‌
 
20. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ قتل‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در هدف‌
 
21. آزادي‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ با اخذ وثيقه‌ تا تعيين‌ تكليف‌ نهايي‌
 
22. آلوده‌ كردن‌ عمدي‌ ديگران‌ به‌ بيماري‌ ايدز (لاعلاج‌)
23. اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله
 
24. اثبات قصاص از طريق قسامه
 
25. اثبات‌ نسب‌ به‌ وسيله‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌
 
26. اثر گذشت‌ در جرم‌ فروش‌ مال‌ غير قبل‌ از صدور حكم‌ و مجازاتبه‌ خاطر جنبه‌ عمومي‌ جرم‌
 
27. اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج
 
28. اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازات‌هاي تعزير و بازدارنده
 
29. اثر طلاقاخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او
 
30. اجراي قسامه از طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر
 
31. اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري
 
32. اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر
 
33. اجراي مجازاتقتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران
 
34. اجراي مراسم لعان نزد قضات مأذون,‌نفي ولد از طريق لعان, امكان تحقيق در مورد الحاق فرزند به پدر
 
35. اجراي‌ قسامه‌ در صورت‌ صغير بودن‌ مجني‌ عليه‌ و جاني‌
 
36. اجراي‌ قسامه‌ در صورت‌ صغير يا مجنون‌ بودن‌ مصدوم‌
 
37. احتساب بيمه عمر به عنوان تركه و وصول مهريه از آن
 
38. اختلاف زوجين در مواقعه و عدم مواقعه
 
39. اختلاف زوجين در نوع ازدواج
 
40. اختلاف شاكي و سارق در ميزان مال مسروقه
 
41. اختلاف‌ بايع‌ و مشتري‌ در كاهش‌ قيمت‌ ثمن‌ و مثمن‌
 
42. اختلاف‌ شاكي‌ و سارق‌ در ميزان‌ مال‌ مسروقه‌
 
43. اختيار قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قيم‌ اتفاقي‌) نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌
 
44. اختيار ولي‌ قهري‌ در قصاص‌ و گذشت‌ از حق‌ ولي‌ دم‌ صغير
 
45. ادله‌ اثبات‌ در جرايم‌ تعزيري‌
 
46. ارث جاني از ديه و ملاك پرداخت قيمت اعيان ششگانه ديه
 
47. ارث زوج از مهرية زوجه
 
48. ارث‌ زوجه‌ از چاه‌ عميق‌ و قنات‌ متعلق‌ به‌ زوج‌
 
49. ارش‌ البكاره‌ در صورت‌ اغفال‌ زانيه‌ و اثبات‌ با آزمايش‌DNA
 

 
50. ارش‌ البكاره‌ و مهر المثل‌ در زنا،مهرالمثل،زنا
 
51. ازاله‌ بكارت‌ در اثر معاينات‌ پزشكي‌
 
52. ازدواج باكره بدون اذن وليّ و آثار آن
 
53. ازدواج‌ دوم‌ زوج‌ با اجازه‌ دادگاهو حق‌ طلاقزوجه‌ به‌ استناد شرايط عقدنامه‌
 
54. ازدواج‌ مرد بهايي‌ با زن‌ مسلمان‌ و وضعيت‌ حقوقي‌ فرزندان‌ آنها
 
55. استحلاف‌ منكر در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعي‌ براي‌ اجراي‌ قسامه‌ توسط مدعي‌عليه‌
 
56. استناد به‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌ براي‌ اثبات‌ يا نفي‌ ولد
 
57. استيفاي حق قصاص با وجود اولياي دم كبير و صغير
 
58. اعسار عاقله‌ از پرداخت‌ ديه‌ و فوت‌ ايشان‌
 
59. اعمال قسامه در جناياتي از قبيل تغيير رنگ پوست يا شكستگي استخوان
 
60. اقدام به ازدواج جهت اخذ معافيت و متعاقباً طلاق
 
61. اقرار كمتر از چهاربار در زنا و تعزير مجرم‌
 
62. اقرار كمتر از نصاب در جرم زنا, انكار بعد از اقرار و سقوط حد
 
63. اماره شرعي و قانوني رشد و موارد عزل ولي قهري
 
64. امتناع زوجه از تمكين پس از حكم دادگاهبه تقسيط مهريه
 
65. انتخاب صغيره براي توليت موقوفات توسط دادگاه
 
66. انتخاب‌ نوع‌ ديه‌ پرداختي‌ از بيت‌المال‌ و ملاك‌ قيمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(يوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و...)
 

 
67. انجام‌ بازي‌ بيليارد بدون‌ قصد قمار
 
68. انحلال نكاح موقت در صورت عسر و حرج, شرط نفقه در نكاح موقت و ضمانت اجراي آن
 
69. اولياي دم در قتل شبه عمد فرزند توسط پدر و سهم پدر از ديه
 
70. اولياي‌دم‌ كر و كور و نحوه‌ تقاضاي‌ قصاص‌، ديه‌ و عفو و محجور بودن‌ اولياي‌دم‌ و اتهام‌ قيم‌ به‌ معاونت‌ در قتل‌
 
71. بالغ‌ شدن‌ صغير در زمان‌ دادرسي‌ و پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌
 
72. برقراري عمل زنا به زني و وارد شدن به منزل وي
 
73. تأثير بيماري در اجراي حد شرب خمر
 
74. تأثير فوت وثيقه‌گذار در مال مورد وثيقه
 
75. تأثير مباشرت آزادانة متوفي در مسؤوليت متصدي
 
76. تبديل تبعيد حدي به مجازاتحبس
 
77. تبليغ آيين مسيحيت به صورت غير قانوني
 
78. تبليغ علني مسيحيت
 
79. تبيين‌ مفهوم‌ مسلمات‌ در فقه‌ (موضوع‌ ماده‌ 18 ق‌.ت‌.د.ع‌.ا)
 

 
80. تحقق‌ محاربه‌ با سلاح‌ غير واقعي‌
 
81. تحقيق‌ و تعقيب‌ در جرايم‌ عفافي‌
 
82. تخلف از شرط ضمن عقد
 
83. تخلف وكيل از انجام تعهدات وعزل او
 
84. تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامي وقتل در اثر تيراندازي مأمور
 
85. تسري‌ اجراي‌ حد به‌ صورت‌ ضغث‌ به‌ ساير حدود غير از زنا
 
86. تصادف در حين تعليم رانندگي و مسؤوليت راننده تحت تعليم
 
87. تعارض وصيت به وقف با تصرفات حقوقي ديگر
 
88. تعدد جلسات‌ اجراي‌ قسامه‌ و تكرار قسم‌
 
89. تعيين ديه شكستگي استخوان درشت ‌ني و ناز‌ك‌ني دست و پا در اثر ضربه واحد
 
90. تعيين ديه و ارش در شكستگي ستون فقرات و فلج شدن پا
 
91. تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي
 
92. تعيين‌ ديه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزي‌ مصدوم‌
 
93. تعيين‌ ديه‌ و ارش‌ در شكستگي‌ ران‌ پا و ديه‌ محدوديت‌ حركتي‌ اعضا
 
94. تعيين‌ مجازاتقتل‌ به‌ انگيزه‌ ناموسي‌ و جنايت‌ بر ميت‌
 
95. تعيين‌ ميزان‌ تأثير مصدوميت‌ در مرگ‌ مقتول‌ بر اثر تصادف‌ و وجود علل‌ ديگر
 
96. تعيين‌ ميزان‌ خسارت‌ ناشي‌ از تصادl‌ دو وسيله‌ نقليه‌
 
97. تعيين‌ ميزان‌ ريالي‌ ارش‌ بر اساس‌ نرخ‌ زمان‌ جنايات‌ يا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ و...
 

 
98. تغليظ ديه‌ در قتل‌ بالتسبيب‌
 
99. تغيير قيم‌ منتخب‌ ولي‌ قهري‌
 
100. تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده
        2            101. تفاوت فسخنكاح با طلاقو آثار آنها
 
102. تفاوت مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده
 
103. تفاوت‌ ديه‌ دست‌ سالم‌ و معيوب‌
 
104. تفاوت‌ مجازات‌هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ و آثار آنها
 
105. تفسير منابع‌ و فتاوي‌ معتبر فقهي‌ موضوع‌ اصل‌ 167 قانوناساسي‌
 
106. تقاضاي قصاص توسط زوجه درمذهب شافعي
 
107. تقاضاي قصاص توسط ولي قهري يا قيم
 
108. تقاضاي‌ ارش‌ البكاره‌ به‌ وسيله‌ زانيه‌ غير محصنه‌
 
109. تقاضاي‌ ارش‌ البكاره‌ در جرم‌ زنا توسط زانيه‌
 
110. تقاضاي‌ ارش‌ البكاره‌ در جرم‌ زنا توسط زانيه‌
 
111. تقاضاي‌ اولياي‌دم‌ نسبت‌ به‌ تعقيب‌ قاتل‌ و عدم‌ دسترسي‌ به‌ آنان‌ در هنگام‌ قسامه‌
 
112. تقاضاي‌ قصاص‌ فرزندان‌ در صورت‌ قتل‌ همسر توسط شوهر
 
113. تقصير ولي قهري در ايراد صدمه يا قتل صغير و گذشت وي
 
114. تكليف دادگاهدرصورت معرفي يك شاهد و عدم احراز عدالت او
 
115. تكليف مازاد ثلث پس از انجام مورد وصيت
 
116. تكليف‌ دادگاهدر صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعي‌ براي‌ اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ مدعي‌ عليه‌
 
117. تنصيف‌ ديه‌ و ارش‌ زنان‌ در اثر ضربه‌ واحد يا ضربات‌ متعدد
 
118. تنصيف‌ ديه‌ و ارش‌ زنان‌ در صورت‌ رسيدن‌ به‌ ثلث‌
 
119. توارث‌ اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ و شمول‌ عنوان‌ كافر مذكور در قانونمدني‌ بر اقليت‌هاي‌ مذهبي‌
 
120. جاسازي بمب جهت قتل شخص و كشته شدن مأموران انتظامي در زمان خنثي سازي
 
121. جاسازي‌ بمب‌‌ جهت‌ قتل‌‌ و كشته‌ شدن‌ مأموران‌ انتظامي‌ در زمان‌ خنثي‌سازي‌
 
122. جايگزيني سند وثيقه در مورد ضمانت متهم
 
123. جراحات وارده در اثر شليك گلوله از اسلحه سوزني و پرداخت ديه به ولي فقيه در صورت اعسار
 
124. جراحات‌ وارد بر مقتول‌ قبل‌ و بعد از قتل‌
 
125. جرايم تعزيري و بازدارنده
 
126. جواز توقيف‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ زوج‌ در مقابل‌ مهر به‌ دستور دادستان‌
 
127. جواز حبس‌ كفيل‌ جهت‌ معرفي‌ محكوم‌ فراري‌
 
128. جواز حبس‌ كفيل‌ در صورت‌ پيدا نشدن‌ متهم‌ يا محكوم‌ به‌ حبس‌
 
129. جواز يا عدم‌ جواز سقط جنين‌ ناقص‌ الخلقه‌ (فاقد سر)
 

 
130. حدود پذيرش دعواي مطالبة مهريه به طرفيت ورثه
 
131. حدود اختيارات ولي قهري
 
132. حدود اختيارات‌ قيم‌ اتفاقي‌ در قصاص‌ و ديه‌ و ملاك‌ تعيين‌ قيمت‌ ديه‌
 
133. حدود اختيارات‌ قيم‌ در قتل‌ عمد
 
134. حضانت‌ صغار در صورت‌ حجر پدر
 
135. حق ملاقات جد پدري با طفل در صورت فوت پدر
 
136. حق‌ حبس‌ زوج‌ در صورت‌ عدم‌ تمكين‌ زوجه‌
 
137. حق‌ شكايت‌ و تعقيب‌ مجرم‌ در جرم‌ زنا
 
138. حكم ازدواج دختر با كفو درصورت مخالفت پدر
 
139. حكم برگزاري مراسم پيش‌بيني مسابقات فوتبال و اهداي جوايز
 
140. حكم توقيف وسايل نقليه مظنون به سرقتي بودن
 
141. حكم شرعي سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
 
142. حكم شرعي قرعه كشي‌ها و مسابقات ورزشي, فرهنگي و علمي و جوايز آنها
 
143. حكم عزل قيم منتخب متوفي و نصب قيم ديگر
 
144. حكم عقد و مهر در ازدواج مرد مسلمان بازن بهايي و وجود مواقعه با توجه به علم يا جه طرفين به حكم
 
145. حكم فروش مدت‌دار با محاسبه مبلغي سود
 
146. حكم نفقة‌ اقارب از زمان درخواست تا صدور و اجراي حكم
 
147. حكم‌ ازدواج‌ باكره‌ با پسري‌ از فرقه‌ اهل‌ حق‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌
 
148. حكم‌ تغليظ فاضل‌ ديه‌ و ترقي‌ قيمت‌ ريالي‌ ديه‌ در زمان‌ پرداخت‌ به‌ اولياي‌ قاتل‌
 
149. حكم‌ خلع‌ يد مسلمانان‌ از ملك‌ وقفي‌ گرفته‌ شده‌ از فرد بهايي‌ و آن‌ را در اختيار بهايي‌ قرار دادن‌
 
150. حيات‌ قسم‌ خورندگان‌ هنگام‌ جنايت‌، تكرار جلسات‌ قسامه‌ و عدول‌ از سوگند در قسامه‌
 
151. خسارات‌ مازاد بر ديه‌
 
152. خودكشي‌ قاتل‌ عمدي‌ و ديه‌ جنايت‌ بر ميت‌
 
153. دادخواست مطالبه نفقه عليه پدرشوهر
 
154. دخل و تصرف بانك در موجودي افراد
 
155. دلالت بذل مهر در مقابل طلاقبر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق
 
156. ديه اعضاي داخلي بدن
 
157. ديه تخليه چشم و شكستگي كاسه چشم و پارگي پلك‌ها
 
158. ديه شكستگي استخوان‌هاي كف دست و بند انگشت
 
159. ديه شكستگي درشت ني و نازك ني در اثر تصادف
 
160. ديه شكستگي دنده‌ها, كيفيت اجراي مجازاتشلاق تعزيري و حبس ناشي از عدم تأديه دين
 
161. ديه شكستگي ستون فقرات و عوارض ناشي از آن
 
162. ديه شكستگي فك
 
163. ديه و ارش از بين رفتن اليه
 
164. ديه و ارش جائفه
 
165. ديه و ارش در مورد شخص مبتلا به مرگ‌مغزي و عوارض ناشي از آن
 
166. ديه يا ارش شكستگي ستون فقرات و عوارض جانبي
 
167. ديه يا ارش شكستگي كشكك زانو و استخوان كف دست و پا
 
168. ديه‌ به‌ عنوان‌ ماترك‌ مقتول‌ و استيفاي‌ مهريه‌ از آن‌
 
169. ديه‌ جنين‌ در صورت‌ خودكشي‌ مادر
 
170. ديه‌ شكستگي‌ دنده‌ها
 
171. ديه‌ شكستگي‌ يك‌ مهره‌ از ستون‌ فقرات‌
 
172. ديه‌ مقتول‌ در مورد درگيري‌ بين‌ دو طايفه‌ و كشته‌ شدن‌ يكي‌ از افراد طايفه‌
 
173. رعايت‌ مهلت‌ يك‌ ساله‌ جهت‌ تشخيص‌ بيماري‌ عنن‌
 
174. زمان خروج فرزند از حضانت و چگونگي ملاقات والدين با او
 
175. زناي غير مسلمان با زن مسلمان و مطالبه ارش البكاره
 
176. سرقت پدر از اموال پسر
 
177. سقط جنين به علت بيماري مادر
 
178. سقط جنين به علت بيماري مادر
 
179. سوزاندن جسد مقتول
 
180. سوزاندن‌ جسد ميت‌
 
181. سياست‌ كيفري‌ اسلام‌ در برخورد با جرايم‌ عفافي‌
 
182. شبهه در تحقق قتل در مورد كشف جسد در مكان اختصاصي
 
183. شبيه‌ سازي‌ و وضعيت‌ حقوقي‌ انسان‌هاي‌ شبيه‌ سازي‌ شده‌
 
184. شرايط اجراي‌ قسامه‌ و حد نصاب‌ آن‌
 
185. شرايط تحقق‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ و چگونگي‌ اثبات‌ تمكن‌ مديون‌
 
186. شرب الكل سفيد و حكم مستي ناشي از آن
 
187. شك‌ در انتساب‌ قتل‌ به‌ قاتل‌، اقامه‌ قسامه‌ در جلسات‌ متعدد و بيان‌ مستند علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه‌
 
188. شك‌ در مسروقه‌ بودن‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ با شماره‌ دستكوب‌
 
189. شكستگي ستون فقرات و زوال منافع
 
190. شكستگي متعدد ران پا در اثر ضربه واحد
 
191. شمول جواز قضاوت عليه غايب بر طلاقغيابي
 
192. شمول حد شرب خمر نسبت به الكل سفيد
 
193. شمول شرط عدم ازدواج شوهر به نكاح موقت
 
194. شمول قاعده "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در امور كيفري
 
195. شمول قاعده مدعي و منكر در امور كيفري
 
196. شمول قسامه در ضربات منتهي به سقط جنين
 
197. شمول‌ اجراي‌ حد جلد به‌ صورت‌ ضغث‌ در حد زنا نسبت‌ به‌ ساير حدود
 
198. شمول‌ ماده‌ 236 قانونمجازاتاسلامي‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ غير عمد و ملاك‌ احراز توطئه‌آميز بودن‌ اقرارها
 
199. صدور حكم قطعي و ادعاي توبه قبل از اقامة بيّنه در جرم لواط
 
200. صغير بودن‌ قسم‌ خورندگان‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت‌

201. ضرب‌ و جرح‌ ديگري‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنايت‌ هر كدام‌
 
202. ضمان طبيب و قتل ناشي از اشتباه در هويت و شخصيت مجني عليه
 
203. حاكم،شرايط و موانع اجراي آن
 
204. زوجه شافعي توسط زوج شيعه مطابق مذهب شافعي
 
205. عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي
 
206. عدم رفع عيب با اثبات عنن زوج و گذشت مهلت يك سال
 
207. عدم مطالبه مدعي براي اجراي قسامه توسط مدعي‌عليه
 
208. عدم‌ شناسايي‌ قاتل‌ و حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌المال‌ و شناسايي‌ قاتل‌ بعد از صدور حكم‌ قطعي‌
 
209. عدول‌ از وقف‌
 
210. فروش املاك صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان
 
211. فروش اموال غير منقول صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان
 
212. فروض‌ مختلف‌ شهادت‌ اهل‌ سنت‌ و اهل‌ كتاب‌ در دادرسي‌هاي‌ قضايي‌
 
213. فوت‌ محكوم‌ به‌ ديه‌ و پرداخت‌ آن‌ از بيت‌ المال‌
 
214. فوت‌ ولي‌ دم‌ و انتقال‌ حق‌ قصاص‌ به‌ ورثه‌
 
215. فوت‌ يكي‌ از اولياي‌دم‌ در حين‌ دادرسي‌ و اجراي‌ قسامه‌، تغليظ سوگند و ميزان‌ ارش‌ البكاره‌
 
216. قابليت‌ اجراي‌ مواد 4، 6 و 15 قانونروابط موجر و مستأجر با توجه‌ به‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌
 
217. قاتل خواهان قصاص و اولياي دم خواهان ديه
 
218. قتل طفل متولد از زنا توسط پدر طبيعي
 
219. قتل طفل متولد از زنا و عدم شاكي خصوصي
 
220. قتل عمدي طفل متولد از زنا
 
221. قتل همسر توسط شوهر و فوت پدر مقتول متقاضي قصاص
 
222. قتل‌ به‌ اعتقاد مهدورالدم‌ بودن‌ مقتول‌ به‌ تصور تحقق‌ جرم‌ زنا
 
223. قتل‌ خطاي‌ محض‌ و مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌
 
224. قتل‌ در اثر شليك‌ دو گلوله‌ و عدم‌ احراز انتساب‌ به‌ فرد خاص‌ (مردد بودن‌ بين‌ سه‌ نفر)
 
225. قتل‌ دو مرد مسلمان‌ توسط دو نفر
 
226. قتل‌ عمدي‌ پدر به‌ وسيله‌ پسر، اقرار به‌ قتل‌ و انكار و اعلام‌ گذشت‌ اولياي‌ دم‌ و مسأله‌ ارث‌
 
227. قتل‌ عمدي‌ طفل‌ متولد از زنا توسط مادر تكويني‌
 
228. قتل‌ فرزند و سلب‌ امنيت‌
 
229. قتل‌ همسر توسط شوهر و اختيار جد پدري‌ در قصاص‌ يا عفو از ناحيه‌ ولي‌ دم‌ صغير
 
230. قطع‌ انگشتان‌ جسد مجهول‌ الهويه‌ جهت‌ شناسايي‌
 
231. قيمومت مادر بر فرزندان صغير در صورت استنكاف ولي قهري از پذيرش آنها
 
232. كلاهبرداري به وسيله تاسيس شركت
 
233. كيفيت‌ اجراي‌ حد شرب‌ خمر و تكرار مجازاتدر صورت‌ اجراي‌ اشتباه‌
 
234. كيفيت‌ اجراي‌ حد مساحقه‌ و تفخيذ
 
235. ماهيت ديه و وصول مهريه از آن
 
236. ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر
 
237. ماهيت‌ مجازاتممسك‌ در جرم‌ قتل‌
 
238. مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي
 
239. مباني فقهي ديه اهل كتاب
 
240. مباني‌ فقهي‌ ـ حقوقي‌ اجراي‌ علني‌ كيفر
 
241. مباني‌ فقهي‌ ـ حقوقي‌ اجراي‌ علني‌ كيفر
 
242. مباني‌ فقهي‌ قمار و بازي‌ با آلات‌ آن‌ (پاسور)
 
243. مباني‌ فقهي‌ نبش‌ قبر به‌ جهت‌ انتقال‌ جسد
 
244. مبتلا كردن‌ ديگري‌ به‌ بيماري‌ ايدز در اثر رابطه‌ نامشروع‌
 
245. مبناي تقسيم حقوقوظيفه و مستمري مستخدم متوفي
 
246. متهم به لواط درصورت عفو توسط ولي امر
 
247. مجازاتافراد رمّال و فالگير و تعيين مجازاتبيش از حداكثر
 
248. مجازاتتظاهر به روزه ‌خواري
 
249. مجازاتتجاوز به‌ عنف‌ به‌ صغيره‌
 
250. مجازاتروزه‌ خواري‌ با عمل‌ حرام‌، فحاشي‌، مزاحمت‌ و رابطه‌ نامشروع‌
 
251. مجازاتضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ فاقد اثر
 
252. مراد از منافع ممكن‌الحصول و خسارت ناشي از عدم النفع
 
253. مرجع رسيدگي به ادعاي عسر و حرج و تقاضاي طلاق
 
254. مرجع صالح براي اجراي لعان و چگونگي اجراي آن
 
255. مردد بودن ضارب بين دو نفر
 
256. مسؤول پرداخت ارش و ديه جنايت كمتر از موضحه ديوانه و صغير
 
257. مسؤول پرداخت ديه در صورت عدم شناسايي ضارب
 
258. مسؤول پرداخت ديه قتل يا عضو در صورت اعسار محكوم‌عليه
 
259. مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ بينايي‌ به‌ صورت‌ خطاي‌ محض‌ و ديه‌ شكستگي‌ درشت‌ني‌ و نازك‌ني‌
 
260. مسؤوليت‌ خسارات‌ وارده‌ توسط شخص‌ تحت‌ تعليم‌ رانندگي‌
 
261. مسؤوليت‌ كارفرما در قبال‌ جنايت‌ كارگر
 
262. مستندات‌ علم‌ قاضي‌ در جرم‌ شرب‌ خمر
 
263. مسووليت ادارة موقوفه درصورت بلاعقبه بودن متولي
 
264. مصالحه طرفين و تكليف دادگاهپس از آن
 
265. مطالبه ارش‌البكارة در جرم زنا
 
266. مطالبه‌ اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌ ورثه‌ در عين‌ توسط زوجه‌
 
267. مفقود شدن مقداري ترياك در اثر سهل‌انگاري سرباز و موضوع ماليت آن
 
268. مقدار ديه‌ پاي‌ قطع‌ شده‌
 
269. ملاك محاسبه قيمت ريالي ديه (يوم الاداء يا يوم الراي)
 
270. ملاك‌ پرداخت‌ ديه‌ با گذشت‌ زمان‌
 
271. ملاك‌ تعيين‌ نرخ‌ ديه‌ جهت‌ پرداخت‌ (يوم‌ الاداء يا يوم‌ الراي‌)
 
272. مهلت پرداخت ارش
 
273. مهلت پرداخت ارش
 
274. مهلت پرداخت در ارش
 
275. موارد اعمال حق حبس زوجه
 
276. ميزان‌ احتساب‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌
 
277. نحوه محاسبه ديه يا ارش انگشتان قطع شده پس از ترميم كامل
 
278. نحوه محاسبه قيمت ديه و پرداخت آن
 
279. نحوه‌ اجراي‌ قسامه‌ با توجه‌ به‌ تبصره‌ ماده‌ 248 ق‌.م‌.ا
 
280. نحوه‌ محاسبه‌ ديه‌ و چگونگي‌ پرداخت‌ آن‌
 
281. نزاع‌ و درگيري‌ دو نفر و سنگ‌ پراني‌ و اصابت‌ سنگ‌ به‌ شخص‌ ثالث‌
 
282. نسبت‌ سنجي‌ در مورد صدمات‌ منتهي‌ به‌ فوت‌ مصدوم‌
 
283. نصاب‌ قسامه‌ در جراحت‌هاي‌ داراي‌ ديه‌ كمتر از نصف‌ و بيشتر از ثلث‌
 
284. نفقه زوجه در دوران عقد, حق حبس زوجه و تأثير آن در نفقه
 
285. نفقه‌ مطلقه‌ ناشزه‌ در ايام‌ عده‌ رجعيه‌
 
286. نقش رضايت همسر در جواز عقيم كردن
 
287. نقش محصن بودن زاني در مجازاتزناي به عنف و ميزان دخول در تحقق جرم زنا
 
288. نوع طلاقدر طلاقحاكم
 
289. نوع طلاقدر طلاق‌هاي توافقي
 
290. نوع طلاقدرصوت تخلف زوج از شروط مندرج در سند ازدواج, مقصود ازكراهت در طلاقخلع
 
291. نوع طلاقدرصورت ثبوت عسر و حرج براي زن و چگونگي پرداخت مهريه در اين طلاقدرصورت عدم رضايت زوج
 
292. نوع‌ طلاقحاكم‌ در صورت‌ ثبوت‌ عسروحرج‌ زوجه‌
 
293. نوع‌ و چگونگي‌ اجراي‌ طلاقحاكم‌
 
294. واگذاري چك‌هاي مدت‌دار به مبلغ كمتر به صورت نقدي
 
295. وجود لوث و اختلاف قاضي و اولياي دم در نوع قتل
 
296. وصيت شخص محكوم به قصاص نسبت به اهداي اعضاي بدن
 
297. وضعيت حقوقي وثيقه بعد از فوت وثيقه‌گذار
 
298. وضعيت ديه متوفي
 
300. وظيفه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولياي‌ دم‌ متعدد و وجود اولياي‌ دم‌ صغير
 
301. وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌