معرفی و فهرست گنجینه موضوعات

شناسه نوشته : 12035

1393/07/05

تعداد بازدید : 25750

معرفی و فهرست گنجینه موضوعات
1. عناوین پیشنهادی فوق صرفا برای دادن سرنخ به محققین ارجمند است که با خلاقیت و تحقیقات تکمیلی می تواند پس از تصویب به عنوان اصلی تبدیل و مورد تحقیق و بررسی در سطح مقالات کتاب پایان نامه یا تحقیقات پایانی قرار گیرد. توجه داشته باشیم که این موضوعات و مسائل پژوهشی مصوب معاونت پژوهش نیست بلکه تنها در راستای مساعدت به طلاب ارجمند برای موضوع یابی است .
2. قبل از انتخاب هر عنوانی، خواه مرتبط با عناوین پیشنهادی فوق باشد یا عنوان دیگر لازم است به خروجی آن توجه شود. مناسب است تحقیقات صرفا از لحاظ نظری صرف خارج شده و خروجی آنها دارای ارزش کاربردی و عملی نیز باشد.
3. موضوعات منتخب تا آنجا که ممکن است  تغییر وتحول یافته  وبه موضوعات جدیدتر و همسو با نیاز های حوزوی تبدیل شود ضمنا با مرجع مصوب اعم از اساتید راهنما و مدیریت استان، معاونان پژوهشی و واحد پایان نامه ها  رایزنی وهماهنگی لازم صورت پذیرد .
 
 
فهرست موضوعات:
 

    نوشته های مرتبط